ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :

        ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อระบุชื่อและจัดแบ่ง ประเภทสารเป็นยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย ขณะนี้มีสารต่างๆ รวมกว่า ๓๒๐ รายการ ที่ถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย แต่ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมวัตถุเสพติดซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการออกประกาศควบคุมสารฯ ยังไม่มีเครื่องมือหรือฐานข้อมูลที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลทั่วไปได้อ้างอิงหรือสืบค้นได้อย่างรวดเร็วว่า สารดังกล่าวถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหยหรือไม่ และถ้าเป็นสารควบคุมฯ ถูกควบคุมตามกฎหมายฉบับใด ดังนั้นกองควบคุมวัตถุเสพติดจึงเห็นควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา ระบบฐานข้อมูลรายชื่อยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย ตามที่มีการออกประกาศฯ ควบคุม ซึ่งประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนอำนวยประโยชน์ในการสร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปด้วย


        พัฒนาซอฟแวร์ระบบฐานข้อมูลรายชื่อยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย ผ่าน website กองควบคุมวัตถุเสพติด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสาร เช่น ชื่อทั่วไป ชื่อทางเคมี สูตรโมเลกุล น้ำหนักโมเลกุล ถูกควบคุมตามประกาศฯ ฉบับใด ลำดับที่ในประกาศฯ ประเภทที่ถูกควบคุม (หมายถึงถูกควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ , ๒ , ๔ , ๕ หรือเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ , ๒ , ๓ , ๔ หรือเป็นสารระเหย) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป